Tradución ao asturiano na Revista de Estudios Rosalianos

La noticia ye vieya, pero hasta agora nun tenía noticia de que m’espublizaren delles tornes que fici de poemes en gallegu de Rosalía de Castro.

REVISTA DE ESTUDOS ROSALIANOS
rosalia.jpg(ISSN: 1576-6128) (DL: C-1412-2000).
Revista de periodicidade irregular, pois o anterior número data de 2002, editada pola Fundación Rosalía de Castro a través do Centro de Estudos Rosalianos. Esta publicación pretende “ofrecer o catálogo completo de libros e traballos de tema rosaliano obrantes na institución”, así como memorias de licenciatura e teses de doutoramento. O seu director é Xesús Alonso Montero. No ano 2008 saíu o número 3, coordinado por Helena Villar Janeiro e Fernando Pazos García, e subvencionado pola Consellería da Presidencia. Este número contou coas seguintes seccións: “Estudos”, “A xustiza pola man”, “Premios Rosalía 2006”, “Os poetas cantan a Rosalía”, “Os poemas de Rosalía traducidos” e “Xuízos sobre Rosalía pouco coñecidos”. Na sección “Os poetas cantan a Rosalía” apareceu un “Anexo: poemas con presenza de Rosalía de Castro” que acolleu as composicións poéticas intituladas “A campana da soidade”, “Rosalía Castro”, “Loito, fedor e medo”, “A Rosalía de Castro” e “Galiceibe (fragmento)”; e tamén se achegou un soneto de Xosé Carlos Gómez Alfaro, intitulado “Non nos abandona…”, publicado en Poetas con Rosalía. A sección “Os poemas de Rosalía traducidos” acolleu unha escolma bilingüe (galego e francés) do profesor Xosé María García Vaamonde do Libro II de Follas Novas, intitulado “¡Do íntimo!”; e en “Tradución ao asturiano” acolléronse varios poemas de Rosalía en edición bilingüe (galego e asturiano), traducidos por Esperanza Mariño Davila e Inaciu Galán y González; e a versión inédita do epicedio “Á Rosalía”, de Curros Enríquez, publicado no número 5 d’A patria gallega. Os artigos referidos á literatura galega atópanse nos apartados correspondentes deste Informe.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.