Tradución ao asturiano na Revista de Estudios Rosalianos

La noticia ye vieya, pero hasta agora nun tenía noticia de que m’espublizaren delles tornes que fici de poemes en gallegu de Rosalía de Castro.

REVISTA DE ESTUDOS ROSALIANOS
rosalia.jpg(ISSN: 1576-6128) (DL: C-1412-2000).
Revista de periodicidade irregular, pois o anterior número data de 2002, editada pola Fundación Rosalía de Castro a través do Centro de Estudos Rosalianos. Esta publicación pretende “ofrecer o catálogo completo de libros e traballos de tema rosaliano obrantes na institución”, así como memorias de licenciatura e teses de doutoramento. O seu director é Xesús Alonso Montero. No ano 2008 saíu o número 3, coordinado por Helena Villar Janeiro e Fernando Pazos García, e subvencionado pola Consellería da Presidencia. Este número contou coas seguintes seccións: “Estudos”, “A xustiza pola man”, “Premios Rosalía 2006”, “Os poetas cantan a Rosalía”, “Os poemas de Rosalía traducidos” e “Xuízos sobre Rosalía pouco coñecidos”. Na sección “Os poetas cantan a Rosalía” apareceu un “Anexo: poemas con presenza de Rosalía de Castro” que acolleu as composicións poéticas intituladas “A campana da soidade”, “Rosalía Castro”, “Loito, fedor e medo”, “A Rosalía de Castro” e “Galiceibe (fragmento)”; e tamén se achegou un soneto de Xosé Carlos Gómez Alfaro, intitulado “Non nos abandona…”, publicado en Poetas con Rosalía. A sección “Os poemas de Rosalía traducidos” acolleu unha escolma bilingüe (galego e francés) do profesor Xosé María García Vaamonde do Libro II de Follas Novas, intitulado “¡Do íntimo!”; e en “Tradución ao asturiano” acolléronse varios poemas de Rosalía en edición bilingüe (galego e asturiano), traducidos por Esperanza Mariño Davila e Inaciu Galán y González; e a versión inédita do epicedio “Á Rosalía”, de Curros Enríquez, publicado no número 5 d’A patria gallega. Os artigos referidos á literatura galega atópanse nos apartados correspondentes deste Informe.

Espublizáu por

Máster en Sociedá de la Información y el Conocimientu na UOC, Grau en Periodismu pola UDIMA, Especialista n'asturianu nel Máster de Profesoráu, Diplomáu en Turismu y Especialista en Xestión Cultural pola Universidá d’Uviéu. Anguaño preparo la mio tesis doctoral. Tengo trabayao en medios como la Cadena Ser, Onda Peñes, Asturnews... Dende 2007 presento programes na TPA, como Xente de casa y el recién Territoriu Sidreru. Los llunes en Noche tras noche, falo na RPA. En 2012 escoyéronme pa presidir Iniciativa pol Asturianu, lo que compaxino cola direición de la revista Formientu, el trabayu como profesor en dellos cursos, xestor cultural, amás d'otres xeres profesionales, culturales y reivindicatives. Dende 2016 exerzo como profesor de llingua asturiana y lliteratura n'institutos.

Dexar un comentariu

La to cuenta de corréu nun va espublizase.